کالبدشکافی یک واژه؛ زنان هم «مردم» اند؟!

ریشه‌های واژگانی مرد و زن، بی‌ربط به باورهای مردمی نسبت به مرگ و زندگی نیست؛ مرگ دربردارنده‌ی زندگی است و این یعنی زنده‌بودن در محدوده‌ی مشخصی که اختیار را از انسان می‌گیرد، معنا پیدا می‌کند.