دروازه‌های بی‌کیفیت بند اول برق پل‌خمری تخریب شد

عبدالرازق اختیاربیگ
دروازه‌های بی‌کیفیت بند اول برق پل‌خمری تخریب شد

دروازه‌هایی که به تازه‌گی در بند اول برق دستگاه نساجی افغان پل‌خمری نصب شده بود، در نخستین لحظات فعال‌سازی‌اش دوباره تخریب شد. باشندگان شهر پل‌خمری و مسؤولان ریاست نساجی، شرکت پیمان‌کار را به بی‌کیفیت بودن کارشان متهم می‌سازند.

گلاالدین خلازی، معاون فنی نساجی افغان پل‌خمری به روزنامه صبح کابل می‌گوید که پیش از این، بارها از بی‌کیفیتی و نواقص در کار شرکت پیمان‌کار هشدار داده بودند، اما توجهی به آن صورت نگرفته است.

با تخریب دروازه های این بند برق، ۱۷۰ هزار هکتار زمین از آبیاری باز می‌ماند و هم‌چنان بیش از یک‌هزار خانواده و شماری از نهادهای دولتی از برق محروم می‌شوند. کار ساخت این بند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر امریکایی از بودجه وزارت انرژی و آب هزینه برداشته است.