عفو بین‌الملل از طالبان خواست که مکاتب را به روی دانش‌آموزان دختر باز کنند

صبح کابل
عفو بین‌الملل از طالبان خواست که مکاتب را به روی دانش‌آموزان دختر باز کنند

هم‌زمان با روز جهانی آموزش، سازمان عفو بین‌الملل از گروه طالبان خواسته است که مکاتب را به روی دانش‌آموزان دختران در افغانستان باز کند.

این سازمان، روز دوشنبه -۴ دلو-، به مناسب روز جهانی آموزش در تویتی، گفته است که ۱۲۹ روز می‌شود که دختران افغانستان از حق اساسی شان که رفتن به مکتب است، محروم شده اند.

عفو بین‌الملل با استفاده از هشتگی   #OpenSchoolsForGirlاز طالبان خواسته که هرچه زودتر مکاتب دخترانه را باز کنند.

این در حالی است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده اند. به تازگی سخن‌گوی طالبان، گفته است که دختران در سال آینده به مکتب خواهند رفت.