پایان بن‌بست؛ مجلس نمایندگان بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را تصویب کرد

صبح کابل
پایان بن‌بست؛ مجلس نمایندگان بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را تصویب کرد

نمایندگان مجلس در نشست عمومی روز دوشنبه (۴ حوت)، پیش‌نویس سوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را تصویب کردند.

نصاب نشست مجلس نمایندگان، ۱۴۷ نفر بود و تنها سه نماینده، مخالف تصویب پیش‌نویس سوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی بودند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، گفت: «تا اکنون دو بار پیش‌نویس بودجه، به منظور گنجانیدن اصلاحات بیشتر در آن، رد شده بود. در این مدت، کار مجلس نمایندگان نه سیاسی بود و نه هم امتیازگیری. از حکومت تشکر می‌کنم که هر چند با تاخیر و سرسختی‌های زیاد، نگرانی‌های ما را درک کردند و طرح‌های اصلاحی مجلس را قبول کردند و دروازه‌ی همکاری‌های آینده را باز گذاشتند.»

به گفته‌ی او، مجلس نمایندگان در بودجه‌ی وسط سال، نقش نظارتی خود را بیشتر خواهد کرد.

آقای رحمانی، همچنان گفت که مجلس نمایندگان، همیشه حامی نظام جمهوری بوده و دیدگاه‌های مخالف در برخی زمینه‌ها، نباید مخالفت با نظام تلقی شود.

رییس‌جمهور غنی نیز، به خاطر تصویب پیش‌نویس سوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، از مجلس نمایندگان ستایش کرده است.

روز یک‌شنبه (۳ حوت)، پس از رای‌زنی‌های دو هفته‌ای، کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان و نمایندگان حکومت، بر سر پیش‌نویس سوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی به توافق رسیدند.

چگونگی تخصیص بودجه برای شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تنقیص پروژه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ی اداره‌ی تنظیم نفت و گاز، سه موضوع اختلافی‌ای را تشکیل می‌داد که در نشست روز یک‌شنبه، مورد بحث قرار گرفت و سرانجام، ۱۵ میلیون افغانی از بودجه‌ی اداره‌ی تنظیم نفت و گاز حذف شد.

همچنان چند روز پیش، کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان و نمایندگان وزارت مالیه، روی افزایش ۲ هزار افغانی به حقوق آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبه‌ی خدمات ملکی به توافق رسیدند.

گفتنی است که مجلس نمایندگان، پیش از این، دو بار پیش‌نویس بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را رد کرده بود.

این پیش‌نویس، بار نخست، به دلیل ۱۷ مورد تخطی و بار دوم به دلیل ۱۹ مورد تخطی از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود. مجلس نمایندگان طرح یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی را خط سرخ خود دانسته و گفته بود که این طرح باید در پیش‌نویس بودجه گنجانیده شود.

پیش‌نویس سوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۴۷۳ میلیارد و ۴۱ میلیون افغانی پیش‌بینی شده که از این میان، ۳۱۱ میلیارد آن بودجه‌ی عادی و ۱۶۱ میلیارد دیگر آن بودجه‌ی انکشافی است.