نگه‌بانان رییس مجلس نمایندگان و یک عضو دیگر مجلس در کابل با هم درگیر شدند

صبح کابل
نگه‌بانان رییس مجلس نمایندگان و یک عضو دیگر مجلس در کابل با هم درگیر شدند

منابع در حوزه‌ی یازدهم پولیس، به روزنامه صبح کابل، می‌گویند که نگه‌بانان میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان و فدامحمدالفت صالح عضو دیگر این مجلس، با هم درگیر شدند. این درگیری در مسیر قلعه‌ی نجارها و گولایی سینمای خیرخانه، اتفاق افتاده است.

منبع می‌گوید که این درگیری، با مداخله‌ی پولیس حوزه‌ی یازدهم امنیتی شهر کابل، پایان یافته است. تا هنوز علت این درگیری روشن نیست. خانه‌های رهایشی آقای رحمانی و صالح در یک مسیر واقع شده و پیش از این نیز درگیری‌هایی، به دلیل‌های نامشخصی میان نگه‌بانان رییس مجلس وآقای صالح عضو دیگر مجلس، اتفاق افتاده بود.