کمیته‌ی اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ایجاد شد

صبح کابل
کمیته‌ی اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ایجاد شد

به دنبال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، محمداشرف غنی، حکم تأسیس کمیته‌ی اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را صادر کرده است.

بر اساس این حکم، برای مدیریت امور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و گرفتن تصامیم و تدابیر به موقع، کمیته‌ی اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ایجاد می‌شود.

این کمیته، با ریاست سرور دانش و عضویت نمایندگان با صلاحیت ادارات مربوط، فعالیت خواهد کرد.

در این حکم آمده است: «کمیته، مؤظف است تا کمیته‌ی دانشمندان بخش اپیدیمیالوژی را ایجاد کرده و کمیته‌ی دانشمندان بخش اپیدیمیالوژی، در مشوره با متخصصین وزارت صحت و سازمان صحی جهان، بررسی‌های لازم را در راستای جلوگیری از شیوع ویروس انجام داده و نتیجه‌ی تحقیقات و سفارش‌های شان را به کمیته‌ی اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ارائه کند.»

هم‌چنان بر اساس این حکم، کمیته‌ی اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مؤظف است تا نیازمندی‌های افغانستان برای مبارزه و جلوگیری از شیوع این ویرس را تشخیص کرده و برنامه‌ی عمل ملی را ترتیب و کمیته‌های فرعی را نیز برای تطبیق آن ایجاد کند.

بر اساس این حکم، سکرتریت کمیته‌ی اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به عهده‌ی وزارت صحت است و ۲۴ اداره و نهاد دولتی، عضویت این کمیته را دارد.

این در حالی است که تا کنون، ۲۲ مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است.