غنی: با شرق کابل برخورد دوگانه صورت گرفته است

صبح کابل
غنی: با شرق کابل برخورد دوگانه صورت گرفته است

رییس‌جمهور غنی، تأکید کرده است که با شرق کابل، برخورد دوگانه صورت گرفته و این بی‌عدالتی‌ها باید جبران شود.

ارگ ریاست‌جمهوری، روز یک‌شنبه (۲۹ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که محمداشرف غنی، با باشندگان ناحیه‌های ۱۲،۲۱ و ۲۲ شهر کابل و ولسوالی بگرامی، دیدار کرده است.

در این دیدار، باشندگان شرق کابل، مشکلات و پیشنهادات خود را در مورد ناامنی، مجازات دزدها، معارف و مکتب‌ها، جاده‌ها، کانال‌ها، شفاخانه‌ی مجهز، غصب زمین، کمبود برق، ترانسپورت شهری، سرکوب زورمندان، مبارزه با مواد مخدر، کاریابی برای زنان، نبود کودکستان، کمبود تشکیل پولیس و جمع آوری و انتقال کثافات، با رییس‌جمهور غنی شریک ساخته اند.

آقای غنی، گفته است که با سمت شرق کابل، برخورد دوگانه صورت گرفته است. او به شهردار کابل، هدایت داده تا «این بی‌عدالتی» جبران شود.

رییس‌جمهور، گفته است که شرق کابل، به یک ساحه‌ی انکشاف یافته مبدل خواهد شد. او به رییس شرکت برشنا، هدایت داده است که در مدت سه هفته مشکل شهروندان کابل به خصوص مشکل بل‌های صرفیه‌ی برق شان را حل کند، در غیر آن معاونین این اداره از وظیفه برکنار خواهند شد. او گفته است: «در زمینه‌ی برق، رفتار دوگانه با مردم قابل قبول نیست.»

آقای غنی، همچنان گفته است که استخدام زنان در ادارات مختلف افزایش خواهد یافت و جلو غصب زمین گرفته خواهد شد.