هژدهمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید

صبح کابل
هژدهمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان، می‌گوید که هژدهمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسیده است.

در خبرنامه‌ای که روز ‌شنبه -۲۱ حوت-، از سوی این بانک به نشر رسیده، آمده است که در ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه، ۳۲ میلیون دالر امریکایی به کابل رسیده است.

بانک مرکزی طالبان، گفته است که این هژدهمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه است که به کابل می‌رسد و به بانک بین‌المللی افغانستان تحویل داده می‌شود.

این بانک از کشورهای کمک‌کننده خواسته است که در بخش به وجودآوردن تسهیلات لازم بانکی نیز با افغانستان همکاری کنند.

گفتنی است که هفدهمین بسته‌ی کمک‌های نقدی بشردوستانه روز یک‌شنبه -۱۵ حوت-، به کابل رسیده بود.