دکان‌داران کوته‌‌ی سنگی: شهرداری کابل بابت پیش‌برآمد دکان‌ها، هفته ۵۰۰ افغانی می‌گیرد

علی‌اکبر خیرخواه
دکان‌داران کوته‌‌ی سنگی: شهرداری کابل بابت پیش‌برآمد دکان‌ها، هفته ۵۰۰ افغانی می‌گیرد

در حالی که پس از سقوط کشور به دست طالبان، وضعیت کار و اقتصاد شهروندان به ویژه پایتخت‌نشینان به شدت وخیم شده؛ شماری از دکان‌داران، می‌گویند که شهرداری کابل، پول پیش‎برآمد دکان‌ها را دو برابر افزایش داده است.

شماری از دکان‌داران کوته‌ی سنگی شهر کابل به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گویند که پیش از تسلط طالبان و در سال‌های گذشته، شهرداری کابل و ناحیه‌ها هفته‌ی ۱۰۰ افغانی از هر دکان‌دار بابت پیش‌برآمد دکان‌ها می‌گرفت؛ اما در هفته‌های اخیر این رقم به ۵۰۰ افغانی افزایش یافته است.

عوض‌علی، یکی از دکان‌داران کوته‌ی سنگی، می‌گوید که ناحیه‌ی سوم، روز پنج‌شنبه‌ی هفته گذشته از هر دکان‌دار در این منطقه، بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ افغانی گرفته است.

او، می‌گوید: «سابق از ما هفته ۱۰۰ افعانی از خاطر پیش‌برآمد می‌گرفت- او روز آمده از همه‌ی دکان‌دار از ۲۰۰ تا ۵۰۰ روپه گرفته است.»

پارچه جریمه تخلف پیشه‌وران- شهرداری کابل

در همین حال، یکی دیگر از دکان‌داران این منطقه نیز، می‌گوید که در ماه‌های اخیر، با درآمدی که آن‌ها به دست می‌آورند، حتا کرایه‌ی دکان را پرداخته نمی‌توانند؛ اکنون شهرداری و ناحیه نیز فشارها بر آن‌ها افزایش داده است.

او، گفت: «حداقل سابق خوب بود یک کار و بار بود؛ هر قدر پول می‌گرفت، مشکل نبود. حالی حتا همو روز هم تیر نمی‌شه.»

این در حالی است که پیش از این نیز، دکان‌داران همواره از پول‌های گزافی که شهرداری کابل بابت پیش‌برآمد دکان‌های می‌گرفت، شاکی بودند. خواستیم علت این مسأله را از مسؤولان شهرداری طالبان بپرسیم؛ اما کسی حاضر به پاسخ‌دهی نشد.