سازمان ملل: میلیون‌ها کودک در افغانستان از آموزش باز مانده‌اند

صبح کابل
سازمان ملل: میلیون‌ها کودک در افغانستان از آموزش باز مانده‌اند

کلی تی کلمنتز، معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، می‌گوید که میلیون‌ها کودک در افغانستان از آموزش و تحصیل باز مانده‌اند.

بانو کلمنتز که اخیرا به افغانستان سفر کرده، در دیدارش از یک مکتب در شهر هرات، گفته که نیاز است تا همه‌ی کودکان به مکتب بروند.

به گفته‌ی او، درصدی زیادی از کودکانی که مکتب نمی‌روند، دختران استند.

معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، تأکید کرده است که زنان در توسعه اقتصادی مشارکت کامل دارند و نیاز است که در رهبری نیز، مشارکت داشته باشند.

این در حالی است که به دستور طالبان، در حال حاضر مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسدود است.

قرار بود مکاتب دخترانه پس از هفت ماه تعطیلی، روز چهارشنبه -۳ حمل- بازگشایی شود؛ اما وزارت معارف طالبان، اعلام کرد که به دستور رهبری این گروه، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم‌چنان باید بسته بمانند.

وزارت معارف در آن زمان، گفت که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شد، مکاتب دخترانه باز خواهد شد.

افزون بر این، پس از به قدرت‌رسیدن طالبان، زنان از کار در رهبری حکومت و وزارت‌خانه محروم و خانه‌نشین شده‌اند.