جمع‌آوری پول زیر عنوان کمک به کمیته‌ی مالی مکاتب ممنوع شد

صبح کابل
جمع‌آوری پول زیر عنوان کمک به کمیته‌ی مالی مکاتب ممنوع شد

وزارت معارف، اعلام کرده است که جمع‌آوری پول از آموزگاران زیر عنوان کمک به کمیته‌ی مالی مکتب، در مخالفت با قوانین، مقرره‌ها، لوایح و طرزالعمل‌ها بوده و ممنوع است.

این وزارت، روز چهارشنبه (۲۳ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به منظور کمک به آموزگاران مستحق، صندوق قرضه فعال است و بر اساس لوایح، آموزگاران می‌توانند درخواست همکاری مالی کنند.

وزارت معارف، گفته است، شکایت‌هایی وجود دارد که گویا در شماری از مکاتب، به شکل خودسرانه زیر عناوین مختلف از آموزگاران پول جمع‌آوری می‌شود .

این وزارت تأکید کرده است که به منظور جلوگیری از فساد و سوء استفاده‌های مالی در محیط آموزشی، از جمع‌آوری پول زیر عناوین مختلف جلوگیری می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.