منابع: طالبان در پنجشیر شب‌هنگام وارد خانه‌ها شده و زنان و دختران را آزار و اذیت کردند

صبح کابل
منابع: طالبان در پنجشیر شب‌هنگام وارد خانه‌ها شده و زنان و دختران را آزار و اذیت کردند

منابعی در ولایت پنجشیر، می‌گویند که طالبان شب‌هنگام وارد خانه‌های مردم شده و دست به آزار و اذیت زنان و دختران جوان زده‌اند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این رویداد در روستاهای کلک و شالکچه ولسوالی پریان ولایت پنجشیر، رخ داده است.

به گفته‌ی منبع، افراد طالبان شب‌هنگام در این دو روستا وارد خانه‌ها شده و بر زنان و دختران جوان «دست‌اندازی» کرده‌اند.

گفته می‌شود که این موضوع با والی و ریاست محاکمه‌ی طالبان در پنجشیر در جریان گذاشته شده؛ اما آن‌ها نسبت به این رویداد بی‌توجهی و خاموشی اختیار کرده‌اند.

این در حالی است که پیش‌ از این نیز، گزارش‌هایی از آزار و اذیت و حتا تجاوز جنسی افراد طالبان بر زنان در ولایت‌های مختلف نشر شده است. طالبان؛ اما این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.