طالبان: به گداهای واقعی که توان کار ندارند، معاش پرداخت می‌کنیم

صبح کابل
طالبان: به گداهای واقعی که توان کار ندارند، معاش پرداخت می‌کنیم

رهبری گروه طالبان، دستور داده است که گداها از سطح شهر کابل جمع‌آوری و بایومتریک شوند.

خبرگزاری باختر که اکنون تحت کنترل طالبان است، روز دوشنبه -۱۷ اسد-، گزارش داده است که معاونت اقتصادی نخست‌وزیر این گروه در هماهنگی با نهادهای ذیربط مسؤولیت دارند که گداها را از شهر کابل جمع‌آوری و به مشکلات شان رسیدگی کنند.

بر اساس فرمان رهبر طالبان، برای گداهایی که حرفه بلد باشند، پس از بایومتریک زمینه کار در بخش مربوطه‌ی شان فراهم می‌شود و از سرپرستان آنان نیز، تعهد گرفته می‌شود که در آینده گدایی نکنند.

در این فرمان، آمده است که به گداهای کودک، زمینه‌ی آموزش فراهم شود و به آن‌عده‌ی شان که توان کار ندارند، معاش پرداخت می‌شود.

در همین حال، خالد زدران، سخن‌گوی فرماندهی پلیس طالبان برای ولایت کابل، در برگه‌ی تویترش، نوشته است که متعهد به گردآوری گداها از روی جاده‌های شهر کابل استند.