مقرره‌ی حقوق تقاعد کارمندان نهادهای غیردولتی نافذ شد

صبح کابل
مقرره‌ی حقوق تقاعد کارمندان نهادهای غیردولتی نافذ شد

وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام کرده است که مقرره‌ی تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیردولتی و سکتور خصوصی، طی حکم ریاست‌جمهوری، نافذ شده است.

مقرره‌ی تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیردولتی و سکتور خصوصی، در ۳ فصل و ۲۲ ماده، تدوین و از سوی رییس‌جمهور غنی نافذ شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی، افزوده است که این مقرره، نخستین‌ سند تقنینی در پیوند به پرداخت حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی در افغانستان به شمار می‌رود که به تأسی از آن، نهادهای غیر دولتی و سکتور خصوصی مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارمند خواهند شد.

این وزارت، افزوده است که شمار زیادی از شهروندان کشور در ادارات غیر دولتی مشغول کار اند و باید از حقوق تقاعد بهره‌مند باشند.

وزارت کار و امور اجتماعی، انفاذ این مقرره را گامی ارزنده در راستای تحقق حقوق کارکنان نهادهای غیر دولتی دانسته است.