روند توزیع گندم به خانواده‌های نیازمند در کابل آغاز شد

مجیب ارژنگ
روند توزیع گندم به خانواده‌های نیازمند در کابل آغاز شد

وضع محدودیت در شهر کابل پس از شیوع ویروس کوید-۱۹، شمار زیادی از باشندگان این شهر را از منبع در‌آمد شان دور کرده است؛ چیزی که باعث شده، این روزها زندگی برای شمار زیادی از باشندگان شهر، سخت‌تر از پیش شود.

امروز قرنطین کابل، وارد هفتمین روز شده است؛ در این هفت‌روز، همه فعالیت‌های غیر ضروری به جز مراکزی که خدمت‌های صحی ارائه می‌کنند، خوارو بارفروشی‌ها، نانوایی‌ها و رستوارانت‌ها، برای پیش‌گیری از گسترش بیش‌تر ویروس کوید-۱۹، بسته است.

شمار زیادی از باشندگان کابل، آن‌هایی اند که برای ادامه‌ی زندگی به مزد روزانه وابسته اند؛ در خانه ماندن این شمار افراد و دور بودن شان از منبع درآمد، نگرانی جدی را برای شان بار آورده است.

امروز جمعه (۱۵ حمل)، کمیته‌ی اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، در سیلوی مرکزی کابل، به گونه‌ی عملی، کار توزیع گندم را برای خانواده‌های نیازمند شروع کرده است.

ناصر مهری، سخن‌گوی والی کابل، امروز به روزنامه صبح کابل گفت: «روند توزیع کمک امروز شروع شد، در این روند ما به نواحی، ۲۰،۱۸،۱۷،۱۵،۶ به هر خانواده‌‌ی نیازمند، ۵۰ کیگوگرام گندم توزیع می‌کنیم.»

به اساس گفته‌های آقای مهری،  ۱۰هزار خانواده‌ی نیازمند در این ناحیه‌ها، پیش از این از سوی مسؤولان ناحیه‌ها شناسایی شده و فهرست آن به کمیته‌ی اضطرار سپرده شده‌ است.

در حال حاظر کمک‌های توزیع شده از سوی کمیته‌ی اضطرار پیش‌گیری از شیوع ویرس کرونا، تنها گندم است.

این در حالی است که در روزهای اخیر، شماری از شهروندان افغانستان، نیز به یاری دیگر هم‌شهریان شان پرداخته و مواد غذایی و یا هم ابزار بهداشی به باشندگان آسیب‌پذیر کابل توزیع کرده اند.

در کنار دولت و مردم، در روزهای آخر شماری از نهادهای کمک‌رسان نیز به کمک نیازمندان در کابل شتافته اند.

آقای مهری می‌گوید: «چند روز پیش از سوی نهاد خیریه‌ای، در والسوالی بگرامی، به ۱۲۰۰ خانواده‌ی نیازمند، آرد، روغن و دال توزیع شد.»

به اساس گفته‌های آقای مهری، در کنار نهاد‌های کمک‌رسان، حکومت نیز برنامه دارد تا برای آن شمار از خانواده‌هایی که به کمک‌های بیش‌تری نیازمند استند، پول نقد نیز توزیع شود.

مهری می‌گوید که فهرست خانواده‌های نیازمند از سوی اتحادیه‌ی اصناف تهیه شده و به کمیته‌ی اضطرار از پیش‌گیری شیوع ویروس کرونا فرستاده خواهد شد که این کمیته، به اساس آن به خانواده‌های نیازمند، پول نقد توزیع خواهد کرد.

شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش آمار قربانیان آن باعث شده است که در یک ماه  اخیر، شمار زیادی از مهاجران افغانستانی به کشور شان برگردند.

خانواده‌هایی که از ایران برگشته اند، به دلیل این که در ایران نیز کارگر بوده اند، در شمار آسیب‌پذیران جا می‌گیرند و از سویی هم آن‌ها به دلیل برگشتن شان از ایران، ناچار اند کم از کم دو هفته را در قرنطین خانگی بمانند.

به اساس گفته‌ی آقای مهری، برای خانواده‌هایی که از ایران آمده بودند، هفته‌ی پیش نزدیک به ۱۰۰ خانواده‌، آرد، روغن، نخود و گاز مایع به دست آورده اند؛ این خانواده‌ها در ولسوالی‌های شکردره، قره باغ، کلکان و سربی کابل درخانه‌های شان در قرنطین به سر می‌برند.

این در حالی است که دولت افغانستان، برای مبارزه و پیش‌گیری از گسترش بیش‌تر  ویروس کرونا در کشور، ۱۵٫۵ میلون دالر از سوی امریکا و ۱۰۰ میلیون دالر از سوی بانک جهانی، دریافت کرده است.