اشکی برگونه سخن

شوبا چاندرا از هندوستان
22 دسامبر | 6 دقیقه
تو نیز طالبان استی؟
16 دسامبر | 7 دقیقه
امریکا شرق و غرب هم دارد
15 دسامبر | 6 دقیقه
ورود به نیویورک
14 دسامبر | 6 دقیقه
۱۱۹ روز
11 دسامبر | 5 دقیقه
امریكا و افغانستان
10 دسامبر | 7 دقیقه
افغان‌ها در امریكا
9 دسامبر | 5 دقیقه