عکس

ناخوش‌نویس
۲۴ سنبله | 1 دقیقه
آواز دمبوره
۶ سنبله | 1 دقیقه
بامیان سر زمین عجایب
۱۴ اسد | 1 دقیقه
روضه سخی
۱ اسد | 1 دقیقه
دوربینی بر فراز کوها
۱۸ سرطان | 1 دقیقه
وجدان در پل سرخ
۱ جوزا | 1 دقیقه