عکس

ناخوش‌نویس
15 سپتامبر | 1 دقیقه
آواز دمبوره
28 آگوست | 1 دقیقه
بامیان سر زمین عجایب
5 آگوست | 1 دقیقه
مرد شماره پنجاه و یک
27 جولای | 1 دقیقه
روضه سخی
23 جولای | 1 دقیقه
دوربینی بر فراز کوها
9 جولای | 1 دقیقه
وجدان در پل سرخ
22 مه | 1 دقیقه