افغانستان

جنگ باید بمیرد نه انسان!
20 سپتامبر | 6 دقیقه