تظاهرات در کابل

به پیشواز جنبش روشنایی
18 سپتامبر | 7 دقیقه