جنگ

خط سرخ طالبان جنگ است
28 فوریه | 7 دقیقه
جنگ زیادی زحمت می‌کشد
24 فوریه | 5 دقیقه