فرانسیس بیکن

مثل مورچه نباشید
13 اکتبر | 2 دقیقه
مثل عنکبوت نباشید
11 اکتبر | 3 دقیقه