ولایت ننگرهار

گذرگاه تورخم مسدود شد
29 ژانویه | 1 دقیقه