گل

در باب مسخ
30 جولای | 6 دقیقه
«گُل در برابر گلوله»
19 فوریه | 3 دقیقه