گروه طالبان

خشونت حاوی پیامی نیست؟
29 نوامبر | 7 دقیقه