مهاجران افغان

کمی آب بیار که سوختم
6 ژوئن | 7 دقیقه