عبدالله عبدالله

جوکرهای سیاسی افغانستان
26 نوامبر | 4 دقیقه
به بحران دامن نزنید
25 نوامبر | 4 دقیقه