حمله بر دانشگاه کابل

داعش؛ سلطان خبرهای سیاه
10 نوامبر | 4 دقیقه